Úvod: Home > Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1) Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") je NOVADA s.r.o., IČO: 28543068. se sídlem Evropská 516/10, 160 00 Praha 6 (dále jen "správce").
Kontaktní údaje správce: Evropská 516/10, 160 00 Praha 6, email: info@novada.cz.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě, identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, psychické, genetické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2) Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Účelem zpracování osobních údajů je:
- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

4) Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje:
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároku z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5) Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby:
- podílející se na dodání zboží (služeb), realizaci plateb na základě smlouvy
- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
- zajišťující marketingové služby
- zajišťující správu účetní a daňové agendy
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6) Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte:
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
- právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
- právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) dle čl. 17 GDPR
- právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů dle čl. 21 GDPR
- právo na přenositelnost zpracovávaných údajů dle čl. 20 GDPR
- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1 těchto podmínek
- právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

7) Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce přijal technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8) Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
E-shop
  Mailing-list
  Přihlašte se k odběru novinek


  biolanenutrisante
  Rychlý kontakt
  Tel.: +420 608 384 663
  info@maxi-lekarna.cz
  Po-Pá: 9.00-17.00
  Facebook

  Odkazy
  Nutricap